Избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС № 80/09.05.2022 г.

   EU2

Избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС № 80/09.05.2022 г.

Във връзка с изпълнението на договор за финансиране BG-RRP-3.004-1800-C01, по който „ПОДЕМ ГАБРОВО“ ЕООД е краен получател на помощ за изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието”, който се финансира по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост (съфинансирана от Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост), съобщаваме, че на 26.07.2023 г. e открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на ПМС № 80/09.05.2022 г. и с предмет “Доставка на високотехнологична зъбофрезова машина с ЦПУ ”.

Процедурата за избор на изпълнител се провежда чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020). Подаването на оферти става единствено чрез модул „Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ“ (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index) , а крайният срок е 03.08.2023 г.

Тръжната документация (включваща и образците, необходими за участие в процедурата) е достъпна в публикуваната информация за процедурата в Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).

26.07.2020 г.

 

Избор на изпълнител с публична покана 2

   EU2

Избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС № 80/09.05.2022 г.

Във връзка с изпълнението на договор за финансиране BG-RRP-3.004-1800-C01, по който „ПОДЕМ ГАБРОВО“ ЕООД е краен получател на помощ за изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието”, който се финансира по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост (съфинансирана от Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост), съобщаваме, че на 10.07.2023 г. ще бъде открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на ПМС № 80/09.05.2022 г. и с предмет “Доставка на високотехнологичен струг с ЦПУ ”.

Процедурата за избор на изпълнител се провежда чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020). Подаването на оферти става единствено чрез модул „Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ“ (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index) , а крайният срок е 18.07.2023 г.

Тръжната документация (включваща и образците, необходими за участие в процедурата) ще е достъпна в публикуваната информация за процедурата в Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).

09.07.2020 г.

Избор на изпълнител с публична покана 1

   EU2

Избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС № 80/09.05.2022 г.

Във връзка с изпълнението на договор за финансиране BG-RRP-3.004-1800-C01, по който „ПОДЕМ ГАБРОВО“ ЕООД е краен получател на помощ за изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието”, който се финансира по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост (съфинансирана от Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост), съобщаваме, че на 10.07.2023 г. ще бъде открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на ПМС № 80/09.05.2022 г. и с предмет “Доставка на високотехнологична зъбофрезова машина с ЦПУ ”.

Процедурата за избор на изпълнител се провежда чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020). Подаването на оферти става единствено чрез модул „Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ“ (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index) , а крайният срок е 18.07.2023 г.

Тръжната документация (включваща и образците, необходими за участие в процедурата) ще е достъпна в публикуваната информация за процедурата в Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).

09.07.2020 г.

Договор за финансиране

 EU

Считано от 10.04.2023 г. „ПОДЕМ ГАБРОВО” ЕООД, в качеството си на краен получател е страна по договор за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проектното предложение с рег. № BG-RRP-3.004-1800 бе подадено в рамките на процедура чрез подбор BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация“. Одобрените общи допустими разходи са в размер на 700 000.00 лв., включително 350 000,00 лв. безвъзмездно финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.

Чрез внедряване на високотехнологично оборудване проектът цели да се увеличи ефективността на производствените процеси в "ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД. Ще бъдат придобити дълготрайни материални активи, които ще се използват за изработване на ключови компоненти от съществуващата продукция от електротелфери и кранове, с което ще се постигне разширяване на капацитета за производство, ще се увеличи ресурсната ефективност и ще се цифровизират и ускорят операциите.

Срокът за изпълнение на дейностите е 12 месеца и изтича 10.04.2024 г.

Дата 12.04.2023 г.

 

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 EU1  EU2

Считано от 01.11.2021 г. „ПОДЕМ ГАБРОВО” ЕООД е страна по сключен договор с Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрено проектно предложение BG16RFOP002-2.089-5745 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Общата стойност на допустимите разходи е 50 000,00 лв., като същата стойност (100%) представлява и безвъзмездна финансова помощ, в това число 42 500,00 лв. от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 7 500,00 лв. от национално финансиране.

Предоставената подкрепа е за осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Срокът за изпълнение на дейностите е 3 месеца и изтича 01.02.2022 г.

 

 

 

Избор с публична покана

 EU1  EU2

Избор с публична покана

Във връзка с изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1249-C01 за изпълнение на проект „Подобряване на производствения капацитет на "Подем Габрово" ЕООД чрез инвестиции в оборудване за увеличаване на обема на съществуващата продукция”, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие), съобщаваме, че на 18.08.2020 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл. 51, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и с предмет “Доставка на валова огъваща (валоогъваща) машина”.

Процедурата за избор на изпълнител се провежда чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020). Подаването на оферти става единствено чрез модул „Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ“ на системата „ИСУН 2020“ (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index), а крайният срок е 25.08.2020 г.

Тръжна документация: https://eumis2020.government.bg/bg/14d8c8b1/Offers/Details/aa2ab5b2-fd4d-4fae-869b-df8dffeb968e

18.08.2020 г.

 

 

 

Избор с публична покана

 EU1  EU2

Избор с публична покана

Във връзка с изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1249-C01 за изпълнение на проект „Подобряване на производствения капацитет на "Подем Габрово" ЕООД чрез инвестиции в оборудване за увеличаване на обема на съществуващата продукция”, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съобщаваме (съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие), че на 09.06.2020 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл. 51, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и с предмет “Доставка на машина за разкрой на електротехническа ламарина”.

Процедурата за избор на изпълнител се провежда чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020). Подаването на оферти става единствено чрез модул „Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ“ на системата „ИСУН 2020“ (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index), а крайният срок е 17.06.2020 г.

 

Тръжна документация: https://eumis2020.government.bg/bg/13df9841/Offers/Details/8ca385fd-bc3d-4527-9790-2caa475e7309

09.06.2020 г.

 

 

Избор с публична покана 1

 EU1  EU2

Във връзка с изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1249-C01 за изпълнение на проект „Подобряване на производствения капацитет на "Подем Габрово" ЕООД чрез инвестиции в оборудване за увеличаване на обема на съществуващата продукция”, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие), съобщаваме, че на 01.05.2020 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл. 51, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и с предмет “Доставка на валова огъваща (валоогъваща) машина”.

Процедурата за избор на изпълнител се провежда чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020). Подаването на оферти става единствено чрез модул „Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ“ на системата „ИСУН 2020“ (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index), а крайният срок е 11.05.2020 г.

Тръжна документация: https://eumis2020.government.bg/bg/3e915f11/Offers/Index?DpName=&Name=&CompanyName=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC

01.05.2020 г.

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ОТ 08.05.2020 г.:

С РЕШЕНИЕ № 087 / 08.05.2020 Г. ПРОЦЕДУРАТА Е ПРЕКРАТЕНА!

 

Избор с публична покана 2

 EU1  EU2

Избор с публична покана

Във връзка с изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1249-C01 за изпълнение на проект „Подобряване на производствения капацитет на "Подем Габрово" ЕООД чрез инвестиции в оборудване за увеличаване на обема на съществуващата продукция”, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съобщаваме (съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие), че на 01.05.2020 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл. 51, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и с предмет “Доставка на машина за разкрой на електротехническа ламарина”.

Процедурата за избор на изпълнител се провежда чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020). Подаването на оферти става единствено чрез модул „Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ“ на системата „ИСУН 2020“ (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index), а крайният срок е 11.05.2020 г.

 

Тръжна документация: https://eumis2020.government.bg/bg/3e915f11/Offers/Index?DpName=&Name=&CompanyName=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC

01.05.2020 г.

 

 

„Подобряване на производствения капацитет на "Подем Габрово" ЕООД чрез инвестиции в оборудване за увеличаване на обема на съществуващата продукция”

 EU1  EU2

На 03.02.2020 г. „Подем Габрово” ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрено проектно предложение с референтен номер BG16RFOP002-2.040-1249 и наименование „Подобряване на производствения капацитет на "Подем Габрово" ЕООД чрез инвестиции в оборудване за увеличаване на обема на съществуващата продукция”.

Общата стойност на допустимите разходи е 1 060 000,00 лв., като 742 000,00 лв. от тях представляват безвъзмездна финансова помощ, в това число 630 700,00 лв. от Европейският съюз чрез Европейският фонд за Регионално развитие и 111 300,00 лв. национално съфинансиране.

Целта на проектното предложение е да се повиши на конкурентоспособността на "ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД и да се повишат производителността и експортния му потенциал. За тази цел чрез инвестиции във високо-технологично производствено оборудване ще се разшири капацитета на предприятието и ще се осъществи частична промяна в производствения процес.

Срокът за изпълнение на дейностите е 12 месеца.

Избор с публична покана

 EU1  EU2

Избор с публична покана

Във връзка с изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0804-C01 за изпълнение на проект „Разширяване на производствения капацитет за устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на "ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД посредством изпълнение на мерки за енергийна ефективност“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съобщаваме, че на 10.05.2018 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл. 51, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и с предмет “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машина за фибро-лазерно рязане с модул за тръби и профили”.

Тръжната документация може да бъде открита в раздел Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ в ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg/

 

„Разширяване на производствения капацитет за устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на "ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД посредством изпълнение на мерки за енергийна ефективност”

 EU1  EU2

На 30.11.2017 г. „Подем Габрово” ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрено проектно предложение BG16RFOP002-3.001-0804-C01 „Разширяване на производствения капацитет за устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на "ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД посредством изпълнение на мерки за енергийна ефективност”. Общата стойност на допустимите разходи е 826 000,00 лв., като 582 600,00 лв. от тях представляват безвъзмездна финансова помощ, в това число 495 210,00 лв. от Европейският съюз чрез Европейският фонд за Регионално развитие и 87 390,00 лв. национално съфинансиране.

Проекта е насочен към повишаване на конкурентоспособността на "ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД посредством изпълнение на пакет от енергоспестяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност на предприятието и разширяване на производствения му капацитет, като се изпълнят следните основни задачи:

 • Изготвяне на доклад за енергиен одит;
 • Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване за фибролазерно рязане;
 • Въвеждане и сертифициране по стандарт ISO 50001;

Срокът за изпълнение на дейностите е 13 месеца, които изтичат в началото на 2019 г.

Публична покана и документация към нея за избор на изпълнител по реда на ПМС 118/2014 г. чрез процедура с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на прецизно производствено оборудване с ЦПУ за механична обработка за нуждите на "ПОДЕМ ГАБРОВО"

Публична покана и документация към нея за избор на изпълнител по реда на ПМС 118/2014 г.чрез процедура с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на прецизно производствено оборудване с ЦПУ за механична обработка за нуждите на "ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД“ по обособени позиции: №1 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на струг с ЦПУ и с фрезови функции; №2 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на зъбофрезова машина с ЦПУ.

 

 

ТРЪЖНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

 

Информация за сключени договори

 EU1  EU2

 

 

От 09.02.2016 г. „Подем Габрово” ЕООД изпълнява договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрено проектно

предложение BG16RFOP002-2.001-1072 „Разширяване на производствения капацитет на "Подем Габрово" ЕООД чрез внедряване на високоефективно и прецизно оборудване за студена металообработка”. Общата стойност на допустимите разходи е 1 063 000 лв., като 70% от тях представляват безвъзмездна финансова помощ , от която 632 485 лв. е европейско и 111 615 лв. национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на дейностите е 15 месеца, които изтичат на 09.05.2017 г.

Проекта е насочен към повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на "Подем Габрово" ЕООД, като се изпълнят следните задачи:

 • Закупуване и внедряване на ново производствено оборудване с ЦПУ (струг и зъбофрезова машина) и с висока точност, а чрез него - подобряване на качеството на съществуващите продукти;
 • Подобряване на производствените процеси и повишаване на производителността чрез намаляване на участието на ръчни настройки за различните серии детайли между циклите и чрез капацитета на оборудването за обработка;
 • Разнообразяване на асортимента чрез добавяне на нови продукти като се овладее производство на нови модели качествени специализирани компоненти предлагани на други производители на електро-механично оборудване и разширяване на собствената гама електротелфери;
 • Подобряване на ресурсната ефективност и намаляване вредното влияние върху околната среда.

В резултат от изпълнението на проекта в период от три години след приключването му ще се повиши производителността с 15,65%, ще се установи ефективност на разходите от 16,54%, а с повишеното качество и производителност ще се увеличи и реализация и на чужди пазари, където фирмата възнамерява да осъществи 25,16% ръст на продажбите спрямо текущите.

Успешна реализиция на проект „Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“

europa

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1129

„Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  

                         съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз                              

esf

 

На 28.02.2015 г. приключи успешно реализирането на проект BG051PO001-2.3.03-1129 с наименование „Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“ в рамките на ДБФП № ESF-2303-04-02007. Проектът се изпълни в периода от 01.03.2014 г. до 28.02.2015 г.

В рамките на проекта се реализираха общо седем отделни дейности на обща стойност от 138 082, 79 лв. без ДДС.

В резултат на проекта се постигнаха общата и специфичната цел, като дейностите се осъществиха в съответствие с приоритетните цели на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и целите на Европейския социален фонд и изискванията на фонда за екологосъобразност и устойчивост.

Проектът реализира успешно хоризонталните принципи на ОП РЧР, а именно:

 • Равенство между половете и превенция срещу дискриминация чрез прилагане на принцпа на равенство между половете о утвърждаване на принципа на равните възможности;
 • Иновации и прилагане на практики чрез въвеждане на нови методи за производство, създаването на нова организация на дейността на предприятието и споделянето на добри практики;
 • Партньорство и овластяване чрез прилагането на принципа на децентрализация;
 • Добро управление на програми и проекти чрез прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане, прилагане на ефикасност и ефективност при прилагане на заложените цели;
 • Устойчиво развитие чрез насърчаване на социалното включване и сближаване, проспериращата, основаана на знанието и конкуретната икономика и допринасяне за опазване на околната среда.

Констатациите в одитоски доклад са свързани с факта, че всички дейности по проекта са успешно документирани и е спазен принципа за документална обоснованост на извършените разходи по проекта.

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. “Подем Габрово“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенцията по заетостта.”


Инвестира във вашето бъдеще!

Модернизация и обезопасяване на производствената база - бояджийна аспирационна система

europa

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1129

„Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  

                         съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз                              

esf

 

Във връзка с реализирането на проект BG051PO001-2.3.03-1129 „Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“ на 27.02.2015 г. след проведен избор чрез публична покана на изпълнител беше доствена бояджийна аспирационна система със следните характеристики:

 • полезни размери на аспирационната стена: дължина 4000мм х височина 2000мм х дълбочина 1000м;
 • дебит на вакуумпомп-ата/ите – 12 000 М3/h;
 • мощност на мотор вакуумпомп-ата/ите – 15.0 kW;
 • изпуснати частици – 1.8 Мгр;
 • система за контрол на състоянието на филтърната система;
 • към аспирационната система има монтиран рекооператорен топлообменник
 • центробежен тип вентилатор с вътрешно разпложени перки за намаляване на звуков акустичен ефект при работа;
 • антивибрационнен блок съставен от гумени елементи за намаляване на вибразциите и шума при рабоата на системата.

Чрез изпълнението на Дейност № 3 а) Модернизация и обезопасяване на производствената база, подобряване на микроклимата в производството в производствената база на „Подем Габрово“ ЕООД се осигури благоприятна и по-здравословна среда.

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. “Подем Габрово“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенцията по заетостта.”


Инвестира във вашето бъдеще!

Доставка на специално облекло и лични предпазни средства

europa

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1129

„Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  

                         съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз                              

esf

 

Във връзка с реализирането на проект BG051PO001-2.3.03-1129 „Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“ на 27.02.2015 г. след проведен избор чрез публична покана бяха доставени следното специално облекло и лични предпазни средства:

 • зимен работен костюм (яке с панталон) – 19 броя;
 • зимен работен цял гащеризон- 18 броя;
 • зимно работно яке- 9 броя;
 • ватиран елек- 3 броя;
 • елек с висока видимост- 19 броя;
 • яке за заварчици- 2 броя;
 • полугащеризон за заварчици- 2 броя;
 • панталон за заварчици- 2 броя;
 • престилка за заварчици- 4 броя;
 • ръкавици масло- и водоустойчиви за заваряване и струговане- 4 броя;
 • ръкавици за заваряване и работа на струг с дължина 35 см.- 4 броя;
 • ръкавици за заваряване/струг с устойчивост на контактна топлина 250 о С- 4 броя;
 • работни ръкавици с дължина 23 см.- 7 броя;
 • зимни работни обувки- половинки- 29 броя;
 • зимни работни обувки-боти за работа при температури до -20 ОС- 27 броя;
 • работни зимни обувки- боти- 2 броя;
 • нитрилни ръкавици- 1 брой
 • заваръчни шлемове, подходящи за всички заваръчни процеси- 2 броя;
 • комплект от целолицева маска, тест диск за проверка на уплътняването и правилно съхранение, прахов филтър, кърпичка за почистване и префилтър държач, поликарбонатен визьор, кутия за съхранение на маската, мембранен комплект, заваръчен щит и гласов усилвател- 2 броя;
 • шапка с висока видимост- 30 броя;
 • вътрешни антифони за многократна употреба- 30 броя;
 • диспенсер на стойка с 500 чифта вътрешни антифони- 1 брой;
 • презпазни очила за компютър със специални стъкла срещу надраскване и защита на очите- 3 броя;
 • сгъваема прахозащитна маска срещу твърди части и аерозоли- 60 броя;

Общата стойност на доственото специално работно облекло и специално работно облекло е 35 118,00 лв. без ДДС.

Чрез изпълнението на Дейност № 3 б) Закупиване на ново работно облекло с висока степен на защита и подобрена функционалност се повиши личната безопасност и се реализира грижата за личното здраве на работниците и служителите в „Подем Габрово“ ЕООД.

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. “Подем Габрово“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенцията по заетостта.”


Инвестира във вашето бъдеще!

OHSAS 18001 - Обучение

europa

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1129

„Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  

                         съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз                              

esf

 

Във връзка с реализирането на проект BG051PO001-2.3.03-1129 „Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“ през декември 2014 г. се изпълни Дейност № 5 „Обучение на служители за безопасна работа“. Изборът на изпълнител се осъществи чрез „публична покана“ по смисъла на ПМС №118/2014 г.

Обучението обхвана общо 34 души с продължителност 48 учебни часа. В рамките на дейността се проведе обучение с продължителност още 20 учебни часа на 6 служители с цел те са придобият умения да обучават новопостъпили работници и служители по отношение организацията на работа по въведения стандарт BSOHSAS 18001:2007.

Всички работници и служители преминаха усшешно обучение и всеки от тях придоби сертификат за придобитите умения и компетентности.

Като резултат от обучението се наблюдава повишени знания на работниците и служителите във връзка с нововъведения стандарт за безопасна работа и преодоляване на негативния психосоциален фактор.

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. “Подем Габрово“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенцията по заетостта.”


Инвестира във вашето бъдеще!

Разработването и внедряването на стандарт BS OHSAS 18001:2007

europa

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1129

„Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  

                         съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз                              

esf

Във връзка с реализирането на проект BG051PO001-2.3.03-1129 „Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“ от месец септември до месец ноември 2014 г. се изпълни Дейност № 4 „Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд“. Разработването и внедряването на стандарт BSOHSAS 18001:2007 се изпълни от избран изпълнител чрез публична покана по смисъла на ПМС №118/2014 г.

След извършени успешно предсертификационен и същински сертификационен одит, „Подем Габрово“ ЕООД придоби два броя сертификата на български и английски език по стандарт BSOHSAS 18001:2007.

Внедряването на системата за безопасност и здраве ще осигури по-високо ниво на защита в трудовата дейност и безопасни условия на труд, което от своя страна ще осигури повишено и устойчиво качество, разширени пазари и повишени приходи на дружеството.

 

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. “Подем Габрово“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенцията по заетостта.”


Инвестира във вашето бъдеще!

Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност

europa

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1129

„Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  

                         съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз                              

esf

 

Във връзка с реализирането на проект BG051PO001-2.3.03-1129 „Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“ през месец септември 2014 г. след проведен избор чрез публична покана на изпълнител беше изготвен анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Подем Габрово“ ЕООД, както и система за превантивен контрол и мониторинг на рисковете за здравето и безопасността на работното място, както и за мотивацията на работниците да спазват изискванията за безопасен труд.

Анализът съдържа следните раздели: „Въведение“, „Изложение и анализ“, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност“ и „Заключение“.

Чрез изпълнението на Дейност № 2 „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност“ „Подем Габрово“ ЕООД реализира основаните и специфични цели на проекта по схема „Безопасен труд“.

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. “Подем Габрово“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенцията по заетостта.”


Инвестира във вашето бъдеще!

Публичност и информираност по проекта

europa

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1129

„Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  

                         съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз                              

esf

 

Във връзка с реализирането на проект BG051PO001-2.3.03-1129 „Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“ на 17.06.2014 г. бяха поставени на видно място две информационни табели в производствената база на „Подем Габрово“ ЕООД като част от изпълнението на Дейност № 6 „Публичност и информираност по проекта“. С тяхното монтиране се цели широко информиране на обществеността и заинтересованите страни, открито управление и оповестяване на помощта от Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и Оператнивна програма „Развитие на човешките ресурси“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. “Подем Габрово“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенцията по заетостта.”


Инвестира във вашето бъдеще!

Проект BG051PO001-2.3.03-1129 - „Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“

europa

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1129

„Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  

                         съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз                              

esf

 

 

През месец август 2013 г. „Подем Габрово“ ЕООД и Агенция по заетостта, в качеството й на Договарящ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, сключиха договор № ESF-2303-04-02007 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проектBG051PO001-2.3.03-1129 с наименование „Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.

            Проектът се осъществява по схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“ и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

            Общата цел на проекта е подобряване условията и качеството на труд, повишаване на стандартите в производствената база на „Подем Габрово“ ЕООД чрез закупуване на работно облекло от ново поколение, отговарящо на международните стандарти за безопасност, чрез въвеждане на международен стандарт BSOHSAS 18001:2007. Обучение на персонала в съответствие с изискванията на стандарта новото работно облекло и оборудване. Ганарантиране на комфортната работна среда с цел подобряване производителността на заетите лица.

            Специфичните цели на проекта са:

 • Повишаване на информираността и знанията на рбаотниците и служителите относно трудовите злополуки в специфичния сектор производство на подемно-транспортни съоражения като част от преработващата промишленост в България, с цел тяхното намаляване и повишаване качеството на превенция;
 • Подобряване на организацията на трудовите дейности, която да гарантира рационално използване на трудовия и финансов ресурс на фирмата;
 • Привеждане на условията на труд в съответствие с нормите и изискванията на българското и европейското законодателство по безопасност и здраве;
 • Подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и служителите на фирмата чрез въвеждане на система за превантивен мониторинг и контрол за рисковете за здравето и безопасността при работа;
 • Подобряване качеството на личните предпазни средства;
 • Повишаване на производителността и качеството на работа чрез реализиране на фирмена стратегия за безопасни условия на труд и въвеждане на фирмени стандарти за безопасност и здраве на труд.

Дейностите, които са заложени в проекта за изпълнение са:

 • Дейност № 1: Организация и провеждане на процедури за избор на изпълнители;
 • Дейност № 2: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност;
 • Дейност № 3:а). Модернизация и обезопасяване на производствената база, подобряване на микроклимата в производството. б).Закупуване на ново работно облекло с висока степен на защита и подобрена функционалност.
 • Дейност № 4: Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд;
 • Дейност № 5:Обучение на служители за безопасни условия;
 • Дейност № 6: Публичност и информираност по проекта;
 • Дейност № 7: Одит.

Дейностите се реализират в периода 01.03.2014 г.-28.02.2015 г.

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. “Подем Габрово“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенцията по заетостта.”


Инвестира във вашето бъдеще!