OHSAS 18001 - Обучение

europa

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1129

„Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  

                         съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз                              

esf

 

Във връзка с реализирането на проект BG051PO001-2.3.03-1129 „Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“ през декември 2014 г. се изпълни Дейност № 5 „Обучение на служители за безопасна работа“. Изборът на изпълнител се осъществи чрез „публична покана“ по смисъла на ПМС №118/2014 г.

Обучението обхвана общо 34 души с продължителност 48 учебни часа. В рамките на дейността се проведе обучение с продължителност още 20 учебни часа на 6 служители с цел те са придобият умения да обучават новопостъпили работници и служители по отношение организацията на работа по въведения стандарт BSOHSAS 18001:2007.

Всички работници и служители преминаха усшешно обучение и всеки от тях придоби сертификат за придобитите умения и компетентности.

Като резултат от обучението се наблюдава повишени знания на работниците и служителите във връзка с нововъведения стандарт за безопасна работа и преодоляване на негативния психосоциален фактор.

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. “Подем Габрово“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенцията по заетостта.”


Инвестира във вашето бъдеще!