Доставка на специално облекло и лични предпазни средства

europa

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1129

„Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  

                         съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз                              

esf

 

Във връзка с реализирането на проект BG051PO001-2.3.03-1129 „Подем Габрово“ ЕООД- с грижа за всеки работник“ на 27.02.2015 г. след проведен избор чрез публична покана бяха доставени следното специално облекло и лични предпазни средства:

 • зимен работен костюм (яке с панталон) – 19 броя;
 • зимен работен цял гащеризон- 18 броя;
 • зимно работно яке- 9 броя;
 • ватиран елек- 3 броя;
 • елек с висока видимост- 19 броя;
 • яке за заварчици- 2 броя;
 • полугащеризон за заварчици- 2 броя;
 • панталон за заварчици- 2 броя;
 • престилка за заварчици- 4 броя;
 • ръкавици масло- и водоустойчиви за заваряване и струговане- 4 броя;
 • ръкавици за заваряване и работа на струг с дължина 35 см.- 4 броя;
 • ръкавици за заваряване/струг с устойчивост на контактна топлина 250 о С- 4 броя;
 • работни ръкавици с дължина 23 см.- 7 броя;
 • зимни работни обувки- половинки- 29 броя;
 • зимни работни обувки-боти за работа при температури до -20 ОС- 27 броя;
 • работни зимни обувки- боти- 2 броя;
 • нитрилни ръкавици- 1 брой
 • заваръчни шлемове, подходящи за всички заваръчни процеси- 2 броя;
 • комплект от целолицева маска, тест диск за проверка на уплътняването и правилно съхранение, прахов филтър, кърпичка за почистване и префилтър държач, поликарбонатен визьор, кутия за съхранение на маската, мембранен комплект, заваръчен щит и гласов усилвател- 2 броя;
 • шапка с висока видимост- 30 броя;
 • вътрешни антифони за многократна употреба- 30 броя;
 • диспенсер на стойка с 500 чифта вътрешни антифони- 1 брой;
 • презпазни очила за компютър със специални стъкла срещу надраскване и защита на очите- 3 броя;
 • сгъваема прахозащитна маска срещу твърди части и аерозоли- 60 броя;

Общата стойност на доственото специално работно облекло и специално работно облекло е 35 118,00 лв. без ДДС.

Чрез изпълнението на Дейност № 3 б) Закупиване на ново работно облекло с висока степен на защита и подобрена функционалност се повиши личната безопасност и се реализира грижата за личното здраве на работниците и служителите в „Подем Габрово“ ЕООД.

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. “Подем Габрово“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенцията по заетостта.”


Инвестира във вашето бъдеще!